Što je Savjet mladih Grada Zaprešića?

Savjet mladih Grada Zaprešića je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Zaprešića, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Osnivanjem Savjeta mladih, izabrani predstavnici mladih (tj. članovi Savjeta mladih) stječu priliku sudjelovati u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade grada Zaprešića.

Savjet mladih Grada Zaprešića broji 7 članova i njihovih zamjenika, koje predlažu udruge mladih i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih, a bira Gradsko vijeće Grada Zaprešića na mandat od 3 godine.

U suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća, Savjet mladih inicira u Gradskom vijeću Grada Zaprešića donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih, te raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području grada Zaprešića.

Savjet mladih Grada Zaprešića sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih.

Nadalje, Savjet mladih potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje njihovog položaja, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Također, djelokrug Savjeta mladih podrazumijeva i poticanje razvoja financijskog okvira provedbe politike za mlade, podršku razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjelovanje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade.

Članovi Savjeta mladih

Karlo Kovač

Predsjednik

Sara Mikulić

Potpredsjednica

Savjet mladih Zaprešić